Search form

Luk 20:9

Vao kana koyakoyagha miibiina.

(Mat 21:33-46; Mak 12:1-12)

9Yesu miibiiyai ivi sisiya wawaya kurisi. Ivona bo, “Mara sago tomowa sago greipi ivoni ina vao kamonai ma vao na wawaya ku imasi iterei da ita koyaghi. Ma tuna inumataya ku dobu sago da imakii kirakai.