Search form

Luk 21

Kwapura ina verena.

(Mak 12:41-44)

1Yesu Taparoro Numana garina kamonai ma mura wawayisi ivereverena na ikitakita. 2Nani kamonai bade ikita da kwapura moyamoyakina iverena. Mane riririghina gisigisisi ivi ruwa kava iterei. 3Ma Yesu ivona bo, “Vonavaghata avonavonemi, weni kwapurina moyamoyakina ina verena irakata kirakai, ke wawaya peyarisi nakanani. 4Peyarisi i mura nevanevasi iverena. Ma weni kwapurina kana makii kavakava na kudubina itere yavui. Ivokoyona meyei.”

Taparoro Numana wakimisi ina kuririghi.

(Mat 24:1-2; Mak 13:1-2)

5Yesu kana kivikivina Taparoro Numana ikitakitai ma ivivi sisiyei da wakima kiikiimatanisiyai ivowai. Ma wawaya sawara iverena God kurina na sawarisi itura da Taparoro Numana ivi monaghi da kitana ibiibii kirakai. 6Ma Yesu ivonesi bo, “Weni Taparoro Numana kokitakitai na mara epipisi da peyarina ina kuririghi inoru ku tano, ke sago wakima kana gawariyai ina makai.”

Nuwapoya ma vitupaketowana.

(Mat 24:3-14; Mak 13:3-13)

7Ma kana kivikivina Yesu ivi tarakiiyanei bo, “Bada, weni berasi na avi maranai ina tupuwa? Ma aviyavisina ini matakira da gisina kava ina tupuwa?”

8Ma ivonapotesi bo, “Matami ekita da wawaya ke ini beroberowemi. Wawaya bogii ma bogiiyai ina pisi ma ina vonemi bo, ‘Taku na God ina Vivinevine Wawayina!’ bo ‘Marana ipisi da God ina Vivinevine Wawayina ina nekiibau.’ Ma ke koni tumaghanesi. 9Sisiya koni yanei da dam ruwa ighaviya bo dobu sago kamonai ti mani kavakava iruwa na ke kona yabumana. Weni berasi ini nao ma ke kona notai da tuna na mara damona. Kegha, karakava.”

10Ma ivona meyesi bo, “Dam ina vomiiri da dam sago kana ghaviya. Ma kiivavo ina vomiiri da kiivavo sago kana ghaviya. 11Nukenuke ghamaghamasi, gomara ma gubaga beroberosi dobu bogii ma bogiiyai kamosiyai ina tupuwa. Ma kunumai bera ma matakira ghamaghamasi ina tupuwa da wawaya ina yabumana kirakai. 12Ma weni berasi ini muri. Kunona ina votatanimi ma ini tupaketowanemi. Ina rutinimi da kiki numasiyai ini tupavireviremi ma ku gabura ina teremi. Ma kiikiivavo ma babada ghamaghamasi maghinosiyai kona miimiiri da ini tupavireviremi. Koitumaghaneku kubiine na weni berasi ina tupuwa kurimi. 13Ma vitupavira kamonai na varaku biibiina koni mamatarei kurisi. 14Ma ami nota ini rewapana ma ke koni nuwapoya da ikikava kami papara kona vowai, 15iyamna taku sisiya ma nuwagiura ana veremi da kami ghavighaviya ke ina ghetanimi. 16Ma ami rakaraka vaghata, maduwa da mamai, varevaresimi bo turaturami ini wawanemi da babada ku imasi ina teremi ma tami viya ini rabobomi. 17Taku kubiiku na wawaya peyarisi ina baremi. 18Ma kegha da ke uyawimi sago kava ina wapa. 19Komiirikikina da yawasa makamakii nonowina kona panani.”

Kupuna damsi Jerusalem ina gwaramutui.

(Mat 24:15-21; Mak 13:14-19)

20“Mara sago kona kitai da seri wawayisi Jerusalem kwanatuna ina miirigwagwari na konakovi da mara gisina kava ma ina gwaramutui. 21Iyavo kava Judiya dobuna kamonai ina makamakai na ku koya ina verau. Ma iyavo kava Jerusalem kwanatuna kamonai na yaghiyaghinai ina kiibutawei. Ma iyavo kava kupunai na ke ina rui ku kwanatuna. 22Tuna maranai na kovogha kana mara, ikikava giruma katamana kamonai peroperoveta ivona da ita tupuwa na ina tupuwa. 23Nani kamonai wivine manamanawisi ma vivisususi ini kamyuyuwa kirakai. God nuwanuwana ina pughu Jiu damsi kurisi ma nuwapoya ina rakata Judiya dobunai. 24Ma kupuna damsi ina vomiiri ma kepatiyai Jiu wawayisi viya ini kiivunuwana ma viya ina patumisi da ina rutinisi ku dobu bogii ma bogiiyai. Ma God kupuna damsi kii mara ina veresi da Jerusalem ini tugudagudai ma ina wawaya ini kayonogenogeyanesi ma nakanani ina makamakai da kii mara itereterei ruvana ina viiya na ina voterei.”

Wawaya Natusi ina nekiibau.

(Mat 24:29-31; Mak 13:24-27)

25“Mara sago matakira notakavakavasi ina tupuwa, madegha, nawaravi ma gwamegwame kurisi. Ma wawaya i dobu bogii ma bogiiyai debudebura gugurina ini yanei ma ini nuwapoya kirakai da i nota ina ragharagha. 26Wawaya ina yabumana kirakai da ina voviparoparorosi. Ma nuwanuwasi ina karakarai ma ina banebanenega da aviyavisina ina tupuwa dobuwai, iyamna God madegha, nawaravi ma gwamegwame ina nukesi da kunumai kii keta ini wapai. 27Nani maranai wawaya kudubisi ina kita da taku Wawaya Natusi kwavuwai ere rewapaniku ma ere kadariku ana nekiibau.”

28“Weni berasi ina tuputupuwa na kovomiiri ma kotepa, iyamna gisina kava ma God ini yawasimi.”

Koweya kiina miibiina.

(Mat 24:32-35; Mak 13:28-31)

29Yesu weni miibiina ivonesi bo, “Koweya ma kii peyarisi kokitai. 30Kii enumonumoi na namada akova koviiya da kwamra kana mara epipisi. 31Ma bade nakanani, weni matakirisi kona kitai na akova kona viiya da gisina kava ma God ina vikiivavona ina nekiibau. 32Vonavaghata avonavonemi, weni kimtina ke ina rabobo yavu ma berasi ina tupuwa. 33Kunuma ma dobu ina wapa ma vonaku na ke meyani da ina wapa.”

Kata banenega.

34“Kokitaruvimi da kamporagha ma uma neghanegha ke kona vodunenunuwapei. Ma dobu vitana ke koni nuwapoya kirakiiyei. Ke ita biibai da Wawaya Natusi ina vovira marana ini tataghanimi da tami nakanani ma puwari kamonai kota kona. 35Weni berana na wawaya kudubina dobuwai ina kamowana yavusi. 36Mara nonowa kona banebanenega ma kona niponipowana da ami rewapana kovokovoghina da kona miirikikina maranai weni berasi ina tuputupuwa kurimi. Ma bade konipowana da damonai Wawaya Natusi maghinonai kona miiri na ke koninimaya.”

37Mara nonowa Yesu ivivi beyebeyena Taparoro Numana garina kamonai, ma didibarai na ikiikiibau da Oliv koyanai imakamakai. 38Ma mara nonowa wawaya peyarisi ivivi mara ku Taparoro Numana da Yesu ina vibeyebeyena iti yanei.