Search form

Luk 21:19

19Komiirikikina da yawasa makamakii nonowina kona panani.”