Search form

Luk 21:20

Kupuna damsi Jerusalem ina gwaramutui.

(Mat 24:15-21; Mak 13:14-19)

20“Mara sago kona kitai da seri wawayisi Jerusalem kwanatuna ina miirigwagwari na konakovi da mara gisina kava ma ina gwaramutui.