Search form

Luk 21:37

37Mara nonowa Yesu ivivi beyebeyena Taparoro Numana garina kamonai, ma didibarai na ikiikiibau da Oliv koyanai imakamakai.