Search form

Luk 21:7

Nuwapoya ma vitupaketowana.

(Mat 24:3-14; Mak 13:3-13)

7Ma kana kivikivina Yesu ivi tarakiiyanei bo, “Bada, weni berasi na avi maranai ina tupuwa? Ma aviyavisina ini matakira da gisina kava ina tupuwa?”