Search form

Luk 22:1

Taparoro babadisi ivi ogatara da Yesu iti raboboi.

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Jon 11:45-53)

1Jiu damsi i kam ghamana kana vava Pasova inenekiibau. Damsi i kiki da Pasova kana parawa kapunina kubiine na yist ke ina terei.