Search form

Luk 22:31

Yesu ivona da Pita ini bero.

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38)

31Yesu ivona bo, “Saimon, Saimon, Seitan ivi nowi God kurina ma vivaghina gwabinai iviiya da ina ruyaghimi.