Search form

Luk 22:55

55Ma taparoro badana ina numa garina kamonai na wawaya keyama ikiiri da ivivi rarana. Ma Pita inae da kamosiyai imakai.