Search form

Luk 22:66

Pailat ma Herodi Yesu ivi tupavirei.

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24)

66Mara itom ma Jiu damsi i babada, taparoro babadisi i babada, ma giruma wawayisi ivi kiidaburana ma seri wawayisi Yesu irutini inae ku maghinosi.