Search form

Luk 23:34

34Yesu ivona bo, “Mamai, weni damsi i berabero kenotatawei. Ti ke itakovi da aviyavisina eberaberai.”

Ma seri wawayisi virekwa sago iberai da kamosiyai Yesu kana gara irereghi.