Search form

Luk 23:50

Yesu idogoi.

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 10:38-42)

50Tomowa sago kana vava Josepa, ina kwanatu Arimateya, Judiya kamonai. Tuna wawaya biibiina ma kiimatanina. Ma bade tomowa ghamana Jiu damsi babadisi kamosiyai.