Search form

Luk 24:1

Yesu rabobowai ivomiiri.

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)

1Sande mara boiboiyai wivine oira ghabughabusi ivovunagha na iyuna ma ivi mara ku karawaga.