Search form

Luk 24:26

26Kotakovi da God ina kayowana da ina Vivinevine Wawayina iti kamaghi kirakiiyei ma ita rabobo ma murinai kana ku kadara ita rui.”