Search form

Luk 24:45

45Muriyai i nota ivotawei da sisiya giruma katamana kamonai na iyamsi itakova bubuni.