Search form

Luk 24:47

47Ma bade igiruma da kana kivikivina ina dima da wawaya i berabero ininimayei ma ina miirikupukuputei da God i berabero ina notatawei. Jerusalem kamonai dima ini karei ma muriyai ina kiibau da dam ma dam kurisi.