Search form

Luk 24:49

49Ma aku Mamai ikikava vonakiiyapa bagibagina iterei da ita puyomi na taku berana ana berai, puyona ana vonatawei kurimi. Tuna kubiine Jerusalem kamonai kovi koyakoyagha da rewapana kunumai inoru da ina towatepanimi.”