Search form

Luk 24:6

6Yesu ke weni dobunai, tuna namada rabobowai ivomiiri. Kade konotanotai da Gariri kamonai yavata komakamakai na ikikava ivonemi?