Search form

Luk 3:12

12Ma bade teks yuyuna damsi ipisi da ita babataito ma Jon kurina ivi tarakiiyana bo, “Bada, tokai na aviyavisina kana berai?”