Search form

Luk 3:14

14Muriyai seri wawayisi viya ivi tarakiiyanei bo, “Ma tokai, aviyavisina kana berai?”

Ma Jon ivonapotesi bo, “Wawaya ke kona darusi da i mane ina veremi ma bade wawaya ke koni wavu wapawapisi. Ami miiya ikikava koviiviiya na tuna kava kovi nuwabiibiiyei.”