Search form

Luk 3:23

Yesu ina kaekiki.

(Mat 1:1-17)

23Yesu kana madegha 30 ma ina biga ivi karei. Ma wawaya inotanotai da ina mamai na Josepa.

Ma Josepa ina mamai na Heli.