Search form

Luk 3:27

27Ma Joda ina mamai na Jowanan. Ma Jowanan ina mamai na Resa. Ma Resa ina mamai na Zerubabel. Ma Zerubabel ina mamai na Seletiyel. Ma Seletiyel ina mamai na Neri.