Search form

Luk 4:1

Seitan, Yesu iruyaghai.

(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)

1Kanuma Vovokaravina, Yesu itowatepani ma ivi nowei da Jodan okowina ivoterei inae ku dobu makiiwapana ma ivivi siya,