Search form

Luk 4:14

Yesu ina biga ivi karei Gariri kamonai.

(Mat 4:12; Mak 1:14-15)

14Yesu ivovirame ku Gariri ma Kanuma Vovokaravina gwabinai na ivi rewapana kirakai. Ma varana ikiibau da dobu ikiimumui.