Search form

Luk 4:16

Nasaret damsi Yesu ibarei.

(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)

16Mara sago Yesu inae ku Nasaret, ina ku dobu. Ma ikikava mara nonowa iberaberai na viyakam maranai irui ku kiki numana. Ma ivomiiri da iti yava ma