Search form

Luk 4:22

22Muriyai sisiya ghamaghamasi itere bubuni da wawaya peyarisi ivi deyei ma ikawabiibiiyei. Ma kegha da, muriyai wawayisi ivona bo, “Te! Ikikava da nakanani isisiya? Wena na Josepa natuna.”