Search form

Luk 4:42

Yesu kiki numana kamonai idima.

(Mak 1:35-39)

42Mara tomtomwai na Yesu ikiibau ku dobu makiiwapana. Ma wawaya peyarisi Yesu iekwekwai da ipanani ma i kayowana da gwabisiyai iti tinatani da ke ita kuyowesi.