Search form

Luk 5:27

Yesu, Livai ikwatui.

(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)

27Nani berasi murinai Yesu ikiibau da teks yuyuna wawayina sago kana vava Livai ipanani, tuna na ina bagibagi gawarinai imakamakai. Ma Yesu ivona bo, “Kekiviniku.”