Search form

Luk 5:36

36Ma miiba sago iterei, ivona bo, “Wawaya ke gara vuna ina sikai ma sinamina ina viiya da gara katamanina tarabogina ina tupapotai. Nakanani ita berai na gara vuna iti beroi ma bade gara katamanina kitana iti beroi.”