Search form

Luk 5:7

7Ma turaturasi waka kana viruwa tepanai ikwatusi da ita pisi ma iti vitesi. Ipisi na iyana iyuna da i waka ruwa ivi tupotupo da gisina kava ita monu.