Search form

Luk 6:1

Viyakam marana kana Bada.

(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)

1Viyakam marana sago Yesu ibaba inenae ma keta whiti vaona ikiiyaraghi. Ma kana kivikivina ivi karei da whiti vavina ivivi tinamuyana, iyogogo da bekasi ivivi votaweyana ma vavisi ikamkam.