Search form

Luk 6:27

Kami ghavighaviya nuwanuwasi koviiya.

(Mat 5:38-48, 7:12)

27“Tami iyavo kava koiyana na ana vonemi. Kami ghavighaviya nuwanuwasi koviiya. Iyavo kava ini agaberowemi na biibiina koberai kurisi.