Search form

Luk 7:1

Yesu, senturiyon ina bigabiga ivi yawai.

(Mat 8:5-13)

1Yesu weni sisiyisi peyarina wawaya kurisi ivi beyebeyena ikovi ma inae da irui ku Kapeniyam kwanatuna.