Search form

Luk 7:18

Yesu ma Jon Babataito.

(Mat 11:2-19)

18Jon kana kivikivina inae ma Yesu varana ivi sisiyei Jon kurina. Ivi yanesi na kana kivikivina ruwa ikwatusi