Search form

Luk 8:40

Jairas natuna ma wavine gubagubagina.

(Mat 9:18-26; Mak 5:21-43)

40Yesu toka idamani, ivovira ku nevana na koroto ghamana iverupotei da ivi kiikiiwei, iyamna ivivi koyakoyagha da ita nekiibau.