Search form

Luk 9:1

Yesu ina aposol ivi 12 ivonatawesi.

(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)

1Nani murinai, Yesu kana kivikivina ivi 12 ikwaturiyariyesi. Rewapana iveresi da kanuma beroberosi ita kwavinisi ma gubaga bogii ma bogiiyai iti yawisi.