Search form

Luk 9:18

Pita ivi mamatara da Yesu na God ina Vivinevine Wawayina.

(Mat 16:13-19; Mak 8:27-29)

18Mara sago Yesu iniponipowana ma kana kivikivina ipisi na ivi tarakiiyanesi bo, “Wawaya evonavona da taku iyai?”