Search form

Luk 9:21

Yesu ina vokwarakwara ma ina rabobo ivi sisiyei.

(Mat 16:20-28; Mak 8:30–9:1)

21Ma Yesu sisiya bagibaginai ivonatanisi da ke wawaya kurisi iti mamatara da tuna iyai.