Search form

Luk 9:46

Iyai ini wawaya ghamana?

(Mat 18:1-5; Mak 9:33-37)

46Mara sago Yesu kana kivikivina vigamowana ivi karei da kamosiyai iyi iti wawaya ghamana da turaturana ita ghekuyowesi.