Search form

Luk 9:51

Sameriya damsi Yesu ke iti kiikiiwei.

51Mara itupo da Yesu dobu ita kuyowei ma ita ghae ku kunuma, ma ina nota ivi rewapana da ivomiiri ku Jerusalem.