Search form

Luk 9:59

59Ma Yesu tomowa sago kurina ivona bo, “Kekiviniku.”

Ma ivonapotei bo, “Bada, vaghina bo kegha da aku mamai ana dogoi ma muriyai ana pisi da ana kivinim.”