Search form

Luk 9:7

Herodi ina nota iragharagha.

(Mat 14:1-12; Mak 6:14-29)

7Gariri kana kiivavo Herodi weni berasi varana ivi yanei na ina nota iragharagha kirakai, iyamna wawaya viya ivonavona da Jon Babataito rabobowai ivomiiri,