Search form

Mak 1:21

Yesu kanuma berona ikwavini.

(Luk 4:31-37)

21Yesu kana kivikivina yavata inae ku Kapeniyam kwanatuna. Ma viyakam marana inekiibau na inae ku kiki numana da irui ma vibeyebeyena ivi karei.