Search form

Mak 1:29

Yesu wawaya peyarisi ivi yawasisi.

(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Yesu ma kana kivikivina kiki numana ikiibutawei ma Jemes da Jon yavata inae Saimon da Anduru i ku numa.