Search form

Mak 1:40

Yesu tomowa ivi yawasi.

(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

40Tomowa sago ipisi Yesu kurina, tuna gubaga berona iviiya da ininina kudubina ivi beroi. Maghinonai ivi tuwaporeruruwana ma ivi nowi bo, “Kuna kayowei na kuni biibiiniku da ana yawasa. Akovim da tam kovokovoghim.”