Search form

Mak 10:17

Mura tomowina ipisi Yesu kurina.

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17Yesu ivomiiri da baba iti karei ma tomowa sago iverau kurina ma maghinonai ivi tuwaporeruruwana. Ma ivonei bo, “Bada biibiim, avi ana berai da yawasa makamakii nonowina ana viiya?”