Search form

Mak 10:32

Yesu ina rabobo ivi sisiya meyei.

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Yesu kana kivikivina yavata igheghae ku Jerusalem ma kana kivikivina ivi deyei da tuna ivi nao. Ma bade iyavo kava ivivi kaeturanesi na iyabuyabumana kirakai da aviyavisina ita tupuwa Jerusalem kamonai. Ma Yesu turaturana ivi 12 itinavivirisi ma ivona meyesi da aviyavisina ita tupuwa kurina.