Search form

Mak 11:1

Yesu ku Jerusalem irurui na wawaya ivi kiikiiwei.

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

1Yesu kana kivikivina yavata ibaba inenae da gisina kava ku Jerusalem ita nekiibau, ma Betani da Betipadi ku meyagisi ipisi, ti na Oliv koyana barabaranai. Ma kana kivikivina ruwa ivonatawesi da iti nao.