Search form

Mak 11:18

18Ma taparoro babadisi i babada ma vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayisi ina sisiya ivi yanei na ivi karei da keta iekwekwai da ikikava iti raboboi. Ma Yesu iyabuyabumanei iyamna ina vibeyebeyena ivi rewapana kirakai da koroto kudubina itinavivirisi.