Search form

Mak 11:32

32Ma bade kata vona da rewapana wawayota gwabisiyai iviiya na iyavo kava i nota da Jon na peroveta na ti damsi nuwanuwasi ita pughu kurita.” Koroto ghamana iyabuyabumanesi, iyamna wawaya peyarisi inotanotai da Jon na God ina peroveta.